Business Coaching

Čo je koučing?

V akých oblastiach môže byť koučing pre Vás prínosný?

Medzinárodná federácia koučov (ICF) definuje koučovanie ako partnerstvo s klientmi v rozhovore, provokujúcom premýšľanie a inšpirujúcom ich maximalizovať svoj osobný a profesijný potenciál.

Koučing vychádza  z presvedčenia, že každý klient disponuje vnútornými zdrojmi potrebnými na realizáciu zmeny alebo nachádzanie vlastných riešení. Klient je najlepším odborníkom na svoj život a preberá zaň zodpovednosť.

Kouč klientovi kladie otázky, ktoré ho vedú k zmýšľaniu nad témou z rôznych perspektív. Klient si tak nad svojou témou premýšľa v iných súvislostiach, skúma viacero možností.

Kouč podporuje klienta pri uvedomovaní si vlastného potenciálu, pomáha mu naštartovať potrebné zmeny, ktoré sú pre klienta prirodzené a stavajú na jeho vlastných skúsenostiach a poznaní.

Celý proces prebieha v bezpečnom, podpornom a rešpektujúcom prostredí, ktoré kouč pre klienta vytvára.

Obsah a detaily rozhovoru zostávajú striktne dôverné.Úspešnosť koučovacieho procesu je založená na dobrovoľnosti, aktívnom prístupe klienta a prebratí zodpovednosti za výsledok koučovania.

Koučing je možné využiť vo všetkých oblastiach života – tak v pracovnom ako aj v súkromnom kontexte:

Koučing vodcovstva (leadershipu) – rozvoj manažérskych a leaderských zručností, vedenia a riadenia ľudí

Výkonnostný (performance) koučing – zameraný na výkon, efektivitu práce a dosahovanie konkrétnych výsledkov

Výzvový (challenging) koučing – podporuje výkon prostredníctvom výziev, ochote vychádzať z komfortnej zóny a preberať zodpovednosť

Rozvojový koučing zamestnancov – motivácia, rozvoj konkrétnych zručností zamestnancov, objavovanie a využívanie ich silných stránok, rozvoj talentov

Outplacement koučing – podpora manžétor pri zvládaní zmien spojených s prepúšťaním a podpora zamestnancov pri opätovnom uplatnení sa na trhu práce

Kariérny koučing – hľadanie vyhovujúceho pracovného uplatnenia, zmeny v kariérnom smerovaní a riadenie kariéry

Talentový koučing – využívanie vrodených charakteristík, zručností a silných stránok

Koučing podnikateľov – rozbeh a napredovanie v podnikaní pre živnostníkov, start-upy, malé a stredné firmy

Vzťahový a rodinný koučing – pracovné, partnerské, rodinné vzťahy

Koučing možno využiť v širokej škále pracovných a životných situácií

 • Budovanie sebavedomia, nachádzanie vnútorných zdrojov
 • Životné hodnoty a smerovanie
 • Rovnováha medzi kariérou a osobným životom
 • Osobné naplnenie, dosahovanie cieľov
 • Rozhodovanie, riešenie dilem
 • Zmena návykov a životného štýlu
 • Plánovanie, riešenie prokrastinácie
 • Obavy z neúspechu
 • Zvládanie stresu

Z hľadiska praktického využitia sa nezameriavame len na jednu oblasť. Tak, ako všetko ostatné v živote, aj koučovacie témy sa často navzájom prelínajú.

Kto som ako kouč?

Absolvovala som výcvik certifikovaný Medzinárodnou federáciou koučov (https://coachingfederation.org) a neustále sa ďalej vzdelávam. 

Business Coaching College – Business Coaching – meaning and mechanics of coaching in busines

Coaching work with barriers – powerful questions in stuck situations

Som členkou Slovenskej asociácie koučov

Verím vo vzájomnosť, pomoc a v nesmierny prínos koučovania – preto sa zúčastňujem viacerých Pro Bono aktivít

 

Ako prebieha koučovacie stretnutie so mnou?

 • Koučovacie stretnutie prebieha ako individuálny rozhovor medzi koučom a jeho klientom.
 • Uskutočňuje sa podľa dohody – naživo alebo online.
 • V koučovacom rozhovore využívam rôzne techniky a pristupy, vždy s ohľadom na aktuálnu situáciu a potreby klienta.
 • Obsah a detaily rozhovoru sú pre kouča dôverné, dodržiavam Etický kódex Medzinárodnej federácie koučov
 • Jedno koučovacie stretnutie  trvá zvyčajne 60 minút.
 • Koučovací vzťah (počet koučovacích stretnutí) môže mať rôzne trvanie – záleží od tém a požiadaviek, s ktorými klient prichádza. Niekedy si klient s pomocou kouča nájde pre seba riešenie počas 1–2 stretnutí. Inokedy koučovací vzťah trvá dlhšie obdobie, stretávame sa v dlhších časových intervaloch.
 • Cena koučovacieho stretnutia sa odvíja od potrieb klienta, od typu kontraktu a formy.
 • Pre vzájomné vyjasnenie potrieb a očakávaní, overenie vhodnosti metódy, vyladenie kompatibility, dohodnutie formy a ceny a ponúkam prvé stretnutie ZDARMA. TU
 • U firemných klientov samotnému procesu koučovania okrem úvodného stretnutia s koučovaným predchádza mapovanie kontextu organizácie, zisťovanie očakávaní a predstáv zákazníka o cieľoch a procese koučovania. Vyjasňujeme si podstatu koučovacieho procesu a úlohu zúčastnených strán: nadriadený/objednávate, koučovaný a kouč.

ČÍm koučing nie je? ČOHO sa neobávať a čo neočakávať?

 • Koučing sa zameriava na RIEŠENIE, nie na problém
 • Koučing nehľadá riešenia pre iných ľudí (čo by mali iní ľudia robiť inak), zameriava sa na VLASTNÉ riešenia koučovaného
 • Koučing nie je poradenstvom, mentoringom, školením ani terapiou. Každý z týchto prístupov má vlastnú, osobitú úlohu a zmysel
 • Koučing nie je manipulácia – kouč nesleduje a nepresadzuje vlastné zámery, rešpektuje záujmy a zámery klienta
 • Kouč nedáva rady. Využíva predovšetkým ZDROJE koučovaného, preto kouč nepotrebuje byť odborníkom na danú oblasť

Ak zvažujete koučing pre seba alebo pre svoju spoločnosť, rada Vám rada odpoviem aj na ďalšie otázky:

 • Ako efektívne využiť koučovanie v pracovnom prostredí
 • Čo nám koučing v organizácii prinesie, čo môžem ako manažér očakávať
 • Kedy je pre nás vhodný koučing a kedy využiť radšej iný prístup
 • Ako sa dá zmerať prínos koučovania v organizácii
 • Ako si vybrať kouča, aký je prínos externého kouča
 • Ako vyzerá tímový koučing
 • S akými prístupmi v koučovaní sa môžem stretnúť
 • Ako v spoločnosti zaviesť koučovaciu kultúru