Employee Wellbeing Program

Employee Wellbeing Program  predstavuje produkt určený zamestnávateľom, ktorým záleží na podpore svojich zamestnancov v náročných časoch zmien.

Employee Wellbeing Program (EWP) predstavuje benefit pre zamestnancov:

 • poskytuje priestor na zdieľanie ťažkostí zamestnanca s nezávislým odborníkom
 • priestor pre preventívne, terapeutické a rozvojové riešenia pre zamestnancov
 • zabezpečuje včasné podchytenie a pomoc pri riešení problémových situácií zamestnancov
 • pomáha zamestnancovi lepšie zvládať stresové situácie
 • pomáha pri prevencii vzniku fyzických a psychických ochorení
 • slúži na zvyšovanie povedomia o potrebe kontinuálnej starostlivosti o vlastnú psychickú a fyzickú pohodu
 • poskytuje zamestnancovi jednoduché tipy na starostlivosť o svoje zdravie, stravovanie, spánok, relaxáciu, potrebu primeraného pohybu a oddychu
 • vedie zamestnanca k zodpovednosti za svoje zdravie a k aktívnemu postoju k riešeniu nepriaznivých situácií
 • inšpiruje zamestnanca k vlastnému dlhodobému osobnostnému rozvoju
 • dlhodobo posilňuje motiváciu a angažovanosť v pracovnom kontexte

Kedy je pre zamestnávateľa EWP vhodným riešením

 • v čase, kedy nie je možné poskytovať podporu, pomoc a priestor na rozvoj v žiadúcom rozsahu
 • keď sú na zamestnancov sú kladené zvýšené nároky spôsobené zmenami vnútri spoločnosti alebo inými vonkajšími zmenami
 • zamestnanci prechádzajúci na home office sú vystavení náročnejšiemu režimu z hľadiska zvládania pracovných úloh a zároveň zabezpečovania behu domácnosti, či starostlivosti o rodinných príslušníkov
 • ak vnímate potrebu včas ošetriť zvýšený tlak, stres, obavy, neistotu zamestnanca, ktoré nepriaznivo vplývajú na jeho spokojnosť, zdravie, pracovný výkon, motiváciu, vzťahy na pracovisku
 • ak vnímate fyzické a duševné zdravie svojich zamestnancov za nevyčísliteľnú hodnotu
 • ak si uvedomujete, že včasná prevencia, zachytenie nepohody zamestnanca včas má výrazný vplyv na odolnosť voči nepriaznivým okolnostiam a schopnosť riešiť problémové situácie

Cieľom Employee Wellbeing Programu je poskytovať zamestnancom efektívny priestor na zastavenie, inšpiráciu, udržanie spokojnosti, radosti zo života a z práce. Zároveň si kladie za dlhodobý cieľ udržanie a zlepšenie zdravia, pracovného výkonu, inšpirovať k úprave návykov zamestnanca, pozitívnej zmene životného štýlu.

Program pomôže ušetriť drahocenný čas, náklady a komplikácie spôsobené dlhodobý výpadkom zamestnanca z dôvodu ochorenia, vyhorenia a straty motivácie.

Kľúčovou službou je umožnenie prístupu k odbornej pomoci, včasnej intervencii a zachyteniu a podpore pri riešení problému zamestnanca v menšom rozsahu, zabránenie väčším a trvalejším následkom.

Zamestnávateľ si v rámci služby môže  vybrať z viacerých foriem pomoci, pričom za kľúčovú považujeme individuálnu starostlivosť o zamestnanca v podobe terapeutickej podpory a vo forme koučingu:

Terapeutická podpora

Využívame na klienta orientovaný Gestalt terapeutický prístup, ktorý sa sústreďuje na preskúmanie prítomnosti –  toho, čo sa deje „tu a teraz“. Namiesto rozoberania minulosti, je klient podporovaný v preskúmavaní jeho aktuálnych ťažkostí a skúseností, aby si lepšie uvedomoval svoje negatívne myšlienky, vzorce správania a konanie, ktoré blokuje jeho schopnosť žiť plne v prítomnosti.

Gestalt prístup je založený na podpore súladu „trojuholníka“ myseľ-pocity-telo  a má podobu krátkodobého psychologického poradenstva orientovaného na riešenie.

Gestalt terapiu možno využiť v takých situáciách zamestnanca, ako sú:

 • Zvládanie ťažkých životných situácií
 • Úzkosť, dlhodobý smútok
 • Obavy a fóbie
 • Vzťahové problémy (rozvod, rozchod)
 • Psychosomatické ťažkosti
 • Trúchlenie
 • Ťažkosti súvisiace so životom v zahraničí

Služba nesupluje situácie, kedy klient potrebuje medicínsku, psychologickú, psychiatrickú alebo inú odbornú pomoc. Naši odborníci sú pripravení rozpoznávať tieto stavy u klienta a  navrhnúť mu iný typ intervencie, prípadne odporučiť vhodného odborníka.

Obsah a detaily rozhovoru sú pre odborníka vždy dôverné – dodržiavame zásady  Európskej asociácie pre Gestalt terapiu EAGT

Koučing

Koučing možno využiť v širokej škále tém a životných situácií zamestnanca:

 • Budovanie sebavedomia, nachádzanie vnútorných zdrojov
 • Životné hodnoty a smerovanie
 • Rovnováha medzi kariérou a osobným životom
 • Osobné naplnenie, dosahovanie cieľov
 • Rozhodovanie, riešenie dilem
 • Zmena návykov a životného štýlu
 • Efektívne plánovanie, prokrastinácia
 • Obavy z neúspechu
 • Zvládanie stresu

Zvládnutie týchto situácií, uvedomenie, zmena vnútorného postoja, postupné napredovanie pri riešení nevyhovujúceho stavu vplýva na celkovú spokojnosť klienta v osobnom aj pracovnom živote. Posilňuje jeho životnú energiu, motiváciu, agilitu. Z dlhodobého hľadiska zlepšuje jeho psychickú aj fyzickú pohodu. Má pozitívny vplyv na vzťahy s inými ľuďmi. Zvyšuje sebavedomie klienta a rastie jeho odvaha a viera vo vlastnú schopnosť nájsť riešenia pre zložité situácie 

Koučingová podpora využíva rôzne techniky a prístupy, vždy s ohľadom na aktuálnu situáciu a potreby klienta

Viac o koučingu   

Obsah a detaily rozhovoru sú pre odborníka vždy dôverné – dodržiavame  Etický kódex medzinárodnej federácie koučov

SLUŽBA EWP MôŽE mať aj takúto podobu:

 • individuálne stretnutie odborníka so zamestnancom rozsahu 60 minút
 • zvyčajne 1 stretnutie mesačne pre zamestnanca (pokiaľ nie je dohodnuté inak)
 • stretnutia prebiehajú naživo alebo on-line prostredníctvom zvolenej aplikácie
 • garantujeme zamestnancovi výber z oboch prístupov a dostupnosť odborníka do 7 pracovných dní
 • samozrejmosťou je dodržiavame zásad ochrany osobných údajov a integrity klienta

BONUS 1
Inšpirácie na každý deň

Tipy pre lepšiu starostlivosť o seba

 • na dennej báze/v dohodnutom rozsahu
 • s odborníkom v danej oblasti
 • určené širokej škále zamestnancov

Tipy:

 • Tipy, ako rýchlo zrelaxovať na pracovisku
 • Tipy pre jogové cvičenie – ako si uvoľniť telo
 • Tipy pre kvalitný spánok
 • Krátke meditácie, ukážky cvičenia
 • Tipy pre stravovanie, ktoré nám dodáva energiu, inšpirácie z ajurvédy a indickej kuchyne
 • Tipy pre zlepšenie pohody a spokojnosti
 • Tipy pre zmenu návykov a životného štýlu
 • Tipy pre nastavenie režim a dňa a zvládanie práce z domu
 • Tipy pre lepšie plánovanie a efektívnejšie riadenie času
 • a ďalšie podľa záujmu

BONUS 2
MOTIVAČNÉ stretnutia

Pre všeobecný rozvoj vašich zamestnancov

 • na týždennej báze/v dohodnutom rozsahu
 • s odborníkom v danej oblasti
 • určené širokej škále zamestnancov

Okruhy tém:

 • Starostlivosť o telesnú a duševnú pohodu
 • Zvládanie záťažových situácií
 • Relaxácia, meditácia a mindfulness
 • Kvalitný spánok
 • Sebareflexia a sebapoznanie
 • Režim dňa a zvládanie práce z domu
 • Vytváranie rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom
 • Plánovanie a riadenie času
 • Zlepšenie komunikácie
 • a ďalšie podľa záujmu

BONUS 3
ROZVOJOVÉ stretnutia

Navyše od nás – pre vás

 • na mesačnej báze/v dohodnutom rozsahu
 • s odborníkom v danej oblasti
 • určené vedúcim zamestnancom a pracovníkom rozvoja ľudských zdrojov

Okruhy tém:

 • Koučovanie ako efektívny a moderný nástroj manažérov
 • Ako zvýšiť motiváciu zamestnancov
 • Budovanie tímovej spolupráce, rozvoj tímov
 • Leadership
 • Rozvoj Talentov a silných stránok
 • Vedenie náročných rozhovorov so zamestnancami
 • Vedenie hodnotiacich rozhovorov
 • Riešenie konfliktov
 • Rozvoj kritického myslenia
 • Emocionálna inteligencia
 • a ďalšie podľa záujmu

Výhody služby

 • VČASNOSŤ, prevencia
 • Ľudskosť, PODPORA
 • Prístupy zamerané na RIEŠENIE situácie klienta
 • POZITÍVNY POSTOJ, rešpekt
 • Dlhodobý ROZVOJ a prínos na strane zamestnávateľa i zamestnanca
 • ZMYSLUPLNÁ investícia zamestnávateľa
 • Emloyee Wellbeing Program môže zamestnávateľ využiť ako náhradu vlastných rozvojových aktivít
 • Poskytnutím programu zamestnávateľ zabezpečí starostlivosť o zamestnancov vystavených nadmernému stresu, neistote, nespokojnosti, napomôže prevencii vzniku závažnejších problémov a komplikácií
 • K uvedomeniu si potreby starostlivosti o svoju duševnú a telesnú pohodu vťahujeme klientov aj prostredníctvom nenáročných a príťažlivých tém (možnosť zaujať klientov v odpore bez pocitu   vnútornej potreby starať sa o svoj všestranný rozvoj)
 • Zamestnávateľovi poskytujeme navyše v závislosti od rozsahu služieb  možnosť využiť variabilitu programu: základná časť a bonusy
 • Za cenu 1 odbornej konzultácie dostanete omnoho viac  – dokážeme to najmä vďaka entuziazmu zapojených odborníkov
 • Zároveň vám ponúkame monitoring využiteľnosti jednotlivých zložiek produktu, monitoring záujmu o jednotlivé  témy

Zaujala Vás naša služba? Vyžiadajte si viac informácií